1. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych (dalej jako: Polityka) stanowi regulację ochrony danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Ireneusz Godawa Wydawnictwo Szara Godzina i Wydawnictwo Szara Godzina Patrycjusz Godawa prowadzący działalność
  w formie spółki cywilnej (dalej jako: Wydawnictwo Szara Godzina s.c.). 
  1. Dane administratora: 40 – 833 Katowice, ul. Dulęby 7, NIP 9542735748,
   adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; strona internetowa: http://www.szaragodzina.pl   
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej jako: RODO). 
 4. Polityka służy zapewnieniu przestrzegania przepisów RODO przez administratora oraz podmioty współpracujące z administratorem. 
 5. W zakresie nieuregulowanym Polityką stosuje się przepisy RODO. 

 

 • Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 

 1. Mając na uwadze zasady przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 RODO, administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz w zakresie określonych celów przetwarzania danych osobowych.  
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających
  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z prawnie uzasadnionymi interesami administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko
  2. W przypadku przedsiębiorcy – firmę 
  3. Adres zamieszkania
  4. Adres korespondencyjny
  5. Numer telefonu
  6. Adres e-mail
  7. Numer PESEL lub w przypadku przedsiębiorcy numer NIP
  8. Numer rachunku bankowego

w celu zawarcia oraz realizacji umów zawieranych z kontrahentami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym umów wydawniczych oraz umów
o dzieło, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko
  2. W przypadku przedsiębiorcy – firmę 
  3. Adres zamieszkania
  4. Adres korespondencyjny
  5. Numer telefonu
  6. Adres e-mail
  7. Numer PESEL lub w przypadku przedsiębiorcy numer NIP
  8. Numer rachunku bankowego

w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
w tym przez prawo podatkowego oraz przepisy o rachunkowości, tj.  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko
  2. W przypadku przedsiębiorcy – firmę 
  3. Adres zamieszkania
  4. Adres korespondencyjny
  5. Numer telefonu
  6. Adres e-mail
  7. Numer PESEL lub w przypadku przedsiębiorcy numer NIP

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, które mogą wyniknąć w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 1. Dane osobowe wymienione w §1 pkt 3 – 5 administrator pozyskuje bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w §1 pkt 3 – 5 Polityki jest dobrowolne. Dane osobowe, o których mowa w §1 pkt 3 – 5 Polityki są niezbędne do zawarcia
  i realizacji właściwej umowy między administratorem a kontrahentem. Niepodanie danych osobowych przez kontrahenta uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. 

 

 • Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Administrator udostępnia dane odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko
  w takim zakresie w jakim jest to niezbędne. 
 2. Administrator może ujawnić dane osobowe następującym odbiorcom:
  1. kurierom, którzy na podstawie umów podpisanych z administratorem świadczą usługi dostawy zakupionych towarów, w celu skontaktowania się
   i uzgodnienia terminu dostawy;
  2. dostawcom usług płatniczych i instytucjom kredytowym obsługujących płatność w celu realizacji płatności;
  3. banku świadczącego na rzecz administratora usługę udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet;
  4. podmiotom przetwarzających dane w imieniu administratora, które wspomagają wykonanie poszczególnych czynności, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom prowadzącym sprzedaż towarów oferowanych przez administratora;
  5. podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne lub podatkowe na rzecz administratora.  

 

 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

 1. Co do zasady, administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 2. Gdyby dane osobowe miały zostać przekazane do państwa trzeciego, administrator będzie stosował przepisy szczególne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawarte w rozdziale V RODO (art. 44 i następne RODO).

 

 • Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Administrator przechowuje pozyskane dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dane przechowywane są:
  1. przez czas, w którym podejmowane są czynności mające na celu zawarcie umowy lub
  2. przez czas obowiązywania umowy.
 3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dane przechowywane są:
  1. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
  2. przez okres przechowywania zbiorów, o których mowa w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą,

chyba, że przepis szczególny wskazuje inny termin. 

 1. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane przechowywane są:
  1. przez czas trwania ewentualnych sporów, w tym sporów sądowych, wynikłych w związku z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą;
  2. przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych związanych z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 118 w związku z art. 120 § 1 kodeksu cywilnego, tj. co do zasady przez 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a jeśli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. • Prawa osoby, której dane dotyczą

 

 1. Osobie, które dane dotyczą przysługują prawa, o których mowa w rozdziale III RODO (art. 12 – 23 RODO):
  1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo o usunięcia danych, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że administrator nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych; 
  4. ograniczenia przetwarzania danych, między innymi do wyłącznego ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą działań, jeśli osoba uzna, że administrator ma nieprawidłowe dane lub przetwarza dane bezpodstawnie; również na czas rozpoznawania wniesionych sprzeciwów względem przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem.
 2. W celu skorzystania z przysługującego prawa, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z administratorem danych. Skorzystanie z przysługującego prawa może przybrać formę pisemną, w tym elektroniczną lub ustną. 
 3. Administrator danych zobowiązany jest rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania od osoby, której danej dotyczą.
 4. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, które wpłynęły do administratora, możliwe jest przedłużenie terminu, o którym mowa w §5 pkt 3 Polityki o kolejne dwa miesiące. W tym celu administrator, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, informuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu oraz przyczynach przedłużenia. 

 

 • Obowiązki administratora

 

 1. Na administratorze spoczywają obowiązki wynikające z przepisów RODO, w tym
  z rozdziału IV RODO (art. 24 i następne RODO). 
 2. W zakresie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, administrator publikuje na swojej stronie internetowej, o której mowa w punkcie 2 lit. a Polityki, klauzulę informacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

Podczas pierwszej czynności z nowym kontrahentem, administrator informuje
kontrahenta o treści Polityki.

 

 • Pliki cookies i analityka internetowa

 

 1. Administrator, w ramach prowadzonej strony internetowej, o której mowa w punkcie
  2 lit. a Polityki, tj. www.szaragodzina.pl stosuje tzw. pliki cookies. 

Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniach końcowych osób, które odwiedzają stronę internetową. 

 1. Administrator przetwarzane dane osobowe związane z plikami cookies w ramach uzasadnionego interesu administratora w celu:
  1. umożliwienia osobie odwiedzającej stronę korzystanie z określonych funkcji strony internetowej oraz
  2. zwiększenia atrakcyjności i optymalizacji strony internetowej
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Czas przechowywania plików cookies podany jest w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej, z której korzysta osoba odwiedzająca stronę internetową. Co do zasady:
  1. tzw. cookies sesyjne usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu;
  2. tzw. trwałe cookies są zachowywane na urządzeniach końcowych osoby odwiedzającej stronę internetową i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.
 2. Przeglądarkę internetową można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej może zostać ograniczona.

Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

 1. Microsoft Edge™: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09   
 2. Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
 3. Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
 4. Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 5. Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

 

 • Wtyczki portali społecznościowych

 

 1. Na stronie internetowej administratora, o której mowa w §7 pkt 1 Polityki, są używane tzw. wtyczki społecznościowe – wtyczki serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową administratora, przeglądarka osoby, która odwiedza stronę internetową nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. 
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana z stroną internetową. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka osoby odwiedzającej stronę wyświetliła stronę internetową administratora, nawet jeśli osoba nie posiadają profilów u danego usługodawcy czy nie jest akurat zalogowana. 
 3. Informacje, o których mowa w §8 pkt 2 Polityki (wraz z adresem IP osoby odwiedzającej stronę internetową) są przesyłane przez przeglądarki bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam są przechowywane. 
 4. Jeśli osoba odwiedzająca stronę zalogowała się do serwisu społecznościowego, to usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie internetowej administratora do profilów osoby odwiedzającej w danym serwisie społecznościowym. 

Użycie danej wtyczki, poprzez klikniecie na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, powoduje, że odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje zostaną taze opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty.

 1. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa osób, których dane dotyczą w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  1. Facebook http://www.facebook.com/policy.php 
  2. Twitter https://twitter.com/privacy 
  3. Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 
  4. Instagram https://help.instagram.com/155833707900388 
 2. Jeśli osoba odwiedzająca stronę internetową nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin strony internetowej administratora bezpośrednio profilom w danym serwisie społecznościowym, przed wizytą na stronie internetowej administratora należy wylogować z tego serwisu. 

Możliwe jest również całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek, poprzez zastosowanie odpowiedniego rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“(http://noscript.net/).

Wydawnictwo Szara Godzina 2017 | Designed By mappo.pl
We use cookies
Szanowny Użytkowniku, informujemy, że serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies są niezbędne do możliwości korzystania ze serwisu.